otsikko

Etusivu

Ohjelma

Posterit

Työpajat

Edelliset seminaarit

Epävarmuus ja sen huomioiminen hydrologisessa mallinnuksessa
Koskela J. J.  ja Koivusalo H.

Hydrologisessa mallinnuksessa merkittävimmät epävarmuutta aiheuttavat tekijät ovat mallin syötetiedot, mallin rakenne, mallin parametriestimaatit sekä mahdollinen epävarmuus mallinnettavista muuttujista tehdyissä havainnoissa. Mallien antamat tulokset ovatkin siksi aina epävarmoja ja simulointituloksissa esitetään usein hyvää mallinnustapaa noudattaen tulosmuuttujien luottamusvälit. Valitettavan usein mallinnusprosessissa epävarmuutta aiheuttavista tekijöistä huomioidaan kuitenkin vain parametrien aiheuttama epävarmuus. Tämän seurauksena mallintaja voi päätyä harhaisiin parametriestimaatteihin ja virheellisiin tulosmuuttujien luottamusväleihin. Lisäksi jos tavoitteena on mallin luotettavuuden parantaminen, epävarmuutta aiheuttavat tekijät olisi hyvä pystyä erottelemaan tuloksissa, sillä muuten kehitystyö voi kohdistua epäolennaisiin tekijöihin. Tässä työssä Siuntion Rudbäckin valuma-alueelle sovitettiin konseptuaalinen sadanta-valuntamalli lumen vesiarvon ja virtaamien simulointia varten. Tutkimuksessa havaittiin, että parameteriestimaattien aiheuttama epävarmuus on vain murto-osa muiden lähteiden aiheuttamasta epävarmuudesta.

takaisin