Mekongin valuma-alueen jokivirtaamien arvionti hajautettua hydrologista mallia käyttäen eri spatiaalisilla resoluutiolla ja sadantatiedoilla.
 
H.Lauri1, T.Räsänen2, M.Kummu2
1) YVA Oy
2) Aalto University

Mekongin valuma-alue Kaakkois-Aasiassa ulottuu Etelä-Kiinan mereltä Tibetin ylängöille, ja sijaitsee leveyspiirien 8°N-34°N välillä. Valuma-alueen koko on noin 795 000 km2 ja korkeusvaihtelu välillä 0-6000 m. Alueen monsuuni-ilmastolle on tyyppillistä vuoden jakautuminen kahteen vuodenaikaan: kuivaan kauteen noin lokakuun puolivälistä huhtikuun loppuun ja sadeaikaan toukokuusta lokakuun puoliväliin.

Tutkimuksessa mallinnettiin Mekongin valuma-alueen osaa Kratiesta pohjoiseen, eli koko valuma-alueeta on jätetty pois alajuoksun tulva-alueet, jolloin mallinnettavan alueen kooksi jää noin 649 000 km2. Mekong-joen virtaama mallinnetun alueen alaosassa Stung Treng’ssä on keskimäärin 13000 m3/s, joskin vaihtelu on suurta: tulva-ajan maksimivirtaamien keskiarvo on 51500 m3/s ja kuivan ajan minimien keskiarvo 1700 m3/s (jakso 1970-2002).

Kohdealue mallinnettiin käyttämällä hajautettua hydrologista VMod-mallia kolmella eri spatiaalisella resoluutiolla (10, 5 ja 1 km hilaruutu), sekä kolmella eri sadantatiedoilla, maa-asema tiedoilla ja kahdella globaalilla sadatadatalla (TRMM ja CFSR). TRMM sadannat perustuvat satelliittihavainnoista tulkittuihin sadantoihin, ja CFSR (NCEP Climate Forecast System Reanalysis) sadannat ovat korkean tarkkuuden (~38km hila) globaalin säämallin reanalysis-tietoja.

Vertailun lähtökohtana käytettiin 5km hilalla ja maa-asematietojaa käyttäen kalibroitua laskentamallia, johon muita hilatarkkuuksilla ja lähtötiedoilla laskettuja tuloksia verrattiin. Alustavien tulosten perusteella mallin hilatarkkuuden vaikutus tuloksiin on yllättävän pieni, joskin tarkemmalla hilalla päästiin harvaa hilaa parempiin tuloksiin. Eri sadantatiedoilla hajonta oli suurempi, mutta sekä maa-asematiedoilla lasketut että TRMM sadantatiedot todettiin mallinnukseen hyvin soveltuviksi.