Kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointi - ESCAPE

Kari Riikonen, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksessa on kehitetty leviämismalli laskemaan kemikaalionnettomuudessa vapautuvien vaarallisten aineiden leviämistä ilmakehässä. ESCAPE-mallia voidaan soveltaa vaarallisia kemikaaleja valmistavien ja varastoivien yritysten onnettomuusselvityksissä sekä maantie- ja rautatiekuljetusten aikana tapahtuvien säiliörikkojen vaikutusten arvioinnissa. ESCAPE:lla tarkasteltavat onnettomuudet ovat yleensä säiliö- tai putkirikkoja, joissa vaaralliset aineet voivat levitä ilmaan suoraan rikkoutumiskohdasta tai höyrystymällä maahan muodostuneesta nestelammikosta. Päästö voi onnettomuustilanteen alussa olla nestettä tai kaasua. Leviämisarvion lähtöarvoiksi tarvitaan tiedot onnettomuustyypistä, päästölähteestä, tarkasteltavasta säätilanteesta ja ympäristön ominaisuuksista. Lisäksi käyttäjä valitsee päästöaineen ja kiinnittää päästökohteen sijainnin. Tarvittavia meteorologisia tietoja ovat tuulen nopeus ja suunta, ilmakehän tilaa kuvaava stabiiliusluokka, ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Leviämismallin tuloksena saadaan kulkeutumisen, hajaantumisen ja vaikutusten arviointi. Ohjelma määrittää aineiden päästöt, onnettomuustilanteen alkuvaiheen leviämisen eli ns. lähdetermien muodostumisen, kulkeutumisen ja hajaantumisen ilmakehässä sekä aiheutuvia vaikutuksia. Ohjelmalla voidaan arvioida myös annoskertymiä sekä BLEVE-räjähdyksessä syntyvän kaasupilven ylipainetta ja sen haittavaikutuksia. Laskentatuloksena saatu leviämiskuvio esitetään karttapohjalle ohjelmaan liitetyllä MapInfo-karttatyökalulla. Vastaavat esitykset saadaan annoskertymän ja BLEVE-räjähdyksessä syntyvän paineaallon ylipaineen jakaumille.

ESCAPE_Kari Riikonen.pdf