Laivapäästöjen vaikutus Itämeren ilmalaskeumiin

 

Marke Hongisto

Ilmatieteen laitos

 

Laivaliikenteen päästöistä aiheutuvat rikin ja typen yhdisteiden pitoisuudet, laskeuma Itämereen sekä rikkidirektiivin vaikutus laskeumiin vuosina 2008-2011 arvioitiin Ilmatieteen laitoksen (IL) Hilatar-simulointimallilla. Laivapäästöinä malli käyttää IL:n tarkkaa AIS (Automatic Identification System) signaaleihin perustuvaa sääolosuhteista riippuvaa reaaliaikaista päästötietokantaa. Muina

lähtötietoina käytetään IL:n HIRLAM-sääennusteita ja EMEP, TNO MACC ja IL:n sekä SYKE:n päästökartoituksia. Koska EMEP ja MACC päästöt eroavat suuresti Kuolan, Karjalan ja Leningradin (KuKaLO) alueen osalta, mallilla on myös arvioitu uudelleen Koillis-Venäjän päästöistä aiheutuva laskeuma Itämereen ja Suomeen.

 

Typen kokonaislaskeuma Itämeren avovesialueille vaihteli ko. vuosina 178 ja 205 kt N ja rikkilaskeuma 77-101 kt S välillä ollen suurimmillaan myöhäissyksynä ja talvikuukausina. Itämeren laivapäästöjen osuus oli 12-14 % typpi- ja 28-20 % rikkilaskeumasta. Laivapäästöistä aiheutuvat sulfaattipitoisuudet rannikolla (0.1-0.5 µg (S) m-3) muodostivat 2-30 % mallitetusta kokonaissulfaatista riippuen siitä, kuinka lähellä rannikkoa laivaväylä kulki. Pitoisuudet pienenivät jyrkästi sisämaahan päin. Mallitulosten mukaan pelkästään KuKaLO päästöistä aiheutuva rikkilaskeuma Suomessa oli noin 16 kt S, kun EMEPin laskelmien mukaan koko Venäjän päästöistä aiheutuu 5.6 kt S rikkilaskeuma Suomeen.

 

Esityksessä vertaillaan kansainvälisiä päästötietoja, esitetään mallitulokset, arvioidaan laivapäästöistä aiheutuvien sulfaattipitoisuuksien todennäköinen osuus terveydelle vaarallisista pienhiukkaspitoisuuksista sekä eri tekijöiden, mm. rikkidirektiivien ja sääolojen, vaikutus mallituloksiin. Mallitetut laskeumat ja pitoisuudet on tarkoitus viedä vaikutustutkijoiden käyttöön IL:n avoin-data palvelun kautta.

 

Hongisto.pdf