Huippuvuorten vuoristojäätikön simulointi Elmer/Ice-jäätikkömallilla

 

Ilona Välisuo 1 ,2, Thomas Zwinger 3, Jack Kohler 4 ja Timo Vihma 1

1 Ilmatieteen laitos, 2 Helsingin yliopisto, 3 CSC-Tieteen tietotekniikan keskus, 4 Norwegian Polar Institute

 

Väitöskirjatutkimukseni yhtenä osana tutkin Huippuvuorilla sijaitsevaa Midtre Lovenbreen-jäätikköä Elmer/Ice-jäätikkömallilla. Midtre Lovénbreen (MLB) (78.53°N, 12.04°S) on pieni vuoristojäätikkö Huippuvuorten lounaisosassa Ny-Ålesundin asutuskeskuksen läheisyydessä. Helpon saavutettavuuden ansiosta MLB:tä on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä. Tutkimukset osoittavat, että MLB:n massatase on ollut negatiivinen ja jäätikkö on vetäytynyt jatkuvasti viimeisen vuosisadan aikana. Aiemmat Elmer/Ice-mallilla saadut tulokset MLB:n kehityksestä ovat yhtenevät jäätiköltä saatujen mittaustulosten kanssa.

 

Oma tutkimuksemme käsittelee jäätikön pinnan ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta. Pyrimme laskemaan jäätikön massataseen mallitulosten pohjalta ja vertaamaan mallinnettua massatasetta massatasemittauksiin. Mallin lähtötietoina käytämme jäätikön ja maan pinnan digitaalisia korkeusmalleja kuudelta vuodelta vuosien 1936 ja 2005 välillä. Mallinnamme jäätikön termodynaamiset ominaisuudet diagnostisesti kyseisille vuosille ja laskemme massataseen vuosien välisten erojen perusteella. Tulosten vahvistamiseksi vertaamme niitä suoriin massatasemittauksiin vuodesta 1967 eteenpäin. Malli- ja mittaustulosten vertailun perusteella arvioimme voidaanko massatase laskea vastaavalla tavalla myös tulevaisuuteen suuntautuvissa prognostisissa malliajoissa.